Projekter

 

 

Jammerbugt i balance – 01.05 2016 – 01.05 2021

Jammerbugt i balance er et Villum Fonden – Velux Fonden støttet projekt fokuseret på kystfiskeri i Thorupstrand (Jammerbugt) og Skagerrak. Projektet kombinerer biologisk og antropologisk forskning i fiskeri, fiskerisamfund, redskabstyper, marine habitater og effekter af fiskeredskaber med udviklingen af praktisk erfaring, viden og aktiviteter fortaget med det mål at udvikle og støtte kystfiskeriet i Jammerbugt – fra udviklingen og bygningen af nye kystbåde, over fangsten af fisk, til salget og brandingen af høj-kvalitets fisk fanget med naturskånsomme fiskeredskaber.

Projektet samler og udvikler viden om miljømæssige påvirkninger af fiskeri og organisatoriske strukturer i kystfiskeriets og dets samfund med det formål at skabe et eksempel på et bæredygtigt, naturskånsomt fiskeri gennem miljømæssige og økonomiske investeringer og forskning. Visionen er at skabe et resilient kystsamfund baseret på kystfiskeriets livsformer i en balanceret, langsigtet, bæredygtig interaktion med et rigt marint plante- og dyresamfund.

 

Involverede

 • Kirsten M. Hansen, etnolog, Han Herred Havbåde
 • Mathilde H. Autzen, cand.scient.anth., Jammerbugt i balance, Aalborg Universitet
 • Jan Robert Jore, fotograf og filmmand, Jammerbugt i balance
 • Thomas Højrup, etnolog, Center for Bæredygtige Livsformer
 • Grete E. Dinesen, marinbiolog, DTU Aqua
 • Erik Hoffman, senior konsulent, DTU Aqua
 • Ole R. Eigaard, marinbiolog, DTU Aqua
 • Eva M. Pedersen, marinbiolog, DTU Aqua

 

Fokus- og forskningsområder

 • Kortlægning og dokumentering af specielle rev i Skagerrak
 • Studier af fiskeriredskabers effekt på økosystemer og havbundsstrukturer
 • Uddybning og beskrivelse af nye organisatoriske strukturer i fiskerisamfund
 • Mærkning, certificering og branding af naturskånsomt fanget fisk
 • Kvalitet af fisk samt fiskepriser
 • Udvikling af nye markeder og partnerskaber i forhold til afsætning af naturskånsomt fanget fisk
 • Dansk fiskeripolitik og dets effekt på kystfiskeriet
 • Lokalsamfundsudvikling

Læs seneste nyheder fra projektet

 


 

Skudehandelen og dens livsformer i Nordjylland

Undersøgelserne fremdrager nyt datamateriale om skudehandelen mellem Nordjylland og Sydnorge fra 1500 til 1900 i arkiverne og gennem bjergning af vragfund og skibsdele. Formålet er at beskrive de livsformer, der udviklede og forandrede den lokale skudefart, dens samspil med fiskeri og landbrug, dens betydning for import og eksport fra Han Herrederne og dens betydning for udviklingen af en tidlig handelskapitalisme og arbejderlivsform i kystsamfundene, der stod i skarp kontrast til de feudale landboforhold i de egne, som ikke stod i direkte forbindelse med skudehandelen. Skudefarten og dens fartøjskultur betragtes som en vigtig forudsætning for den kapitaldannelse, skibsbygning og handelskultur, der danner udgangspunkt for den regionale fremvækst af det moderne kystfiskeri fra anden halvdel af 1800-årene og trækker spor i kystsamfundenes kultur i dag.

 

Involverede

Kirsten M. Hansen, etnolog, Han Herred Havbåde

Peter Madsbøll, bådebygger, Han Herred Havbåde

Johannes Møllgaard, etnolog, Han Herred Havbåde

Morten Gøthche, skibsarkitekt, Han Herred Havbåde og Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Thomas Højrup, etnolog, Center for Bæredygtige Livsformer

 

Læs seneste nyheder fra projektet

 


 

Neokulturation af Livsformer under den nuværende Transformation af Statssystemt og Verdensøkonomien

– udfordringer, variationer og forandringer i kulturelle livsformer

Center for Bæredygtige Livsformer har etableret et samarbejde med Center for Stats- og Livsformsanalyse omkring studiet af neokulturations processer. Disse processer handler om, hvordan livsformer reagerer på forandringer i deres eksistensbetingelser og udvikler nye praksisformer og ideologier i firmaer, organisationer, i familien og i hverdagslivet. Aktuelt udforsker vi samspillet og modsætningerne imellem forskellige livsformers neokulturation under statssystemets og verdensøkonomiens forandring fra 1970’erne til i dag. Vi foretager feltarbejde i Danmark, Kina, Polen, Spanien, Irland. Der arbejdes med publikationer, som bygger direkte videre på tidligere undersøgelser i Salling, der blev udgivet i bogen ”Det glemte folk”. Der arbejdes også på et større engelsksproget værk om ”the paradox of temporality” i moderne kapitalisme og samspillet imellem nye varianter af den kapitalistiske produktionsmåde og staternes suverænitetsarbejde. Herunder hører empiriske analyser af fiskeriets udvikling i lyset af privatiseringen af havfiskekvoterne samt af udviklingen af profilerede bæredygtige former for fiskeri og landbrug. Disse studier bidrager til udforskningen af, hvordan nye måde at producere på, organisere sig på og påvirke de politiske beslutningsprocesser på udvikler sig i et intrikat samspil og modspil til den kapitalistiske udvikling.

(http://lifemodes.ku.dk/results/Life-mode_project_130813.pdf)

 

Samarbejdspartnere

Center for Stats- og Livsformsanalyse (http://lifemodes.ku.dk/)

  

Involverede

Thomas Højrup, etnolog, Center for Bæredygtige Livsformer, projektleder

Niels J. Nielsen, etnolog, Københavns Universitet

Klaus Schriewer, etnolog, Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Murcia, Spanien

Jeppe Høst, etnolog, Københavns Universitet

Sigrid Leilund, etnolog, Københavns Universitet

Gry Søby, etnolog, Københavns Universitet

 

Læs seneste nyheder fra projektet